Γράψου στο Σωματείο

Εγγραφή νέου μέλους στο Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  1. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι/ες ενεργά συμμετέχοντες/ουσες στην επιστημονική ερευνητική ή τριτοβάθμια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα,ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρήσκευμα και εθνικότητα, και ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, το επίπεδο σπουδών τους, τους τίτλους σπουδών που κατέχουν, την εξειδίκευσή τους και τη σχέση εργασίας τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη γραπτής σύμβασης εργασίας ή όχι, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (ενδεικτικά ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους, διαλείπουσας ή εκ περιτροπής απασχόλησης, υπότροφοι ή με εργολαβική σχέση εργασίας ή άμισθοι/ες κλπ), ανεξάρτητα από το αν το Νομικό Πρόσωπο που τους/τις απασχολεί αποτελεί τον/την άμεσο/η ή έμμεσο/η εργοδότη/τριά τους, ασχέτως του τόπου υπογραφής της σύμβασης. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι/ες απασχολούνται στην έρευνα με σκοπό την επιστημονική εμβάθυνση ή την ακαδημαϊκή εξέλιξή τους ή προσφέρουν ερευνητική εργασία ή τεχνική ή διοικητική υποστήριξη ή έχουν βοηθητικό ρόλο στο ερευνητικό έργο καθώς και άνεργοι των παραπάνω χώρων. Επίσης, όσοι/ες απασχολούνται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα με τη μορφή ακαδημαϊκού/ής ή πανεπιστημιακού/ής υποτρόφου, για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας ή στο πλαίσιο επικουρικού διδακτικού έργου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη γραπτής σύμβασης εργασίας ή όχι. Για το τελευταίο αρκεί η αναφορά του ονόματός τους στο πρόγραμμα σπουδών.
  2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μέλη του Σωματείου οι παραπάνω εργαζόμενοι/ες είναι η προσκόμιση αποδεικτικού έμμισθης ή άμισθης συμμετοχής ή βοηθητικού ρόλου στην παραγωγή ερευνητικού ή διδακτικού έργου ή/και βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή/και βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας. Σε περιπτώσεις μεταπτυχιακών που παράγουν έρευνα στα πλαίσια της διπλωματικής τους εργασίας αρκεί ενυπόγραφη βεβαίωση από την σχολή, το ερευνητικο κέντρο ή το εργαστήριο για την συμμετοχή τους στο παραγόμενο έργο. Ως προς τους ανέργους, αρκεί η προσκόμιση αποδεικτικού έμμισθης ή άμισθης συμμετοχής ή βοηθητικού ρόλου στη παραγωγή ερευνητικού ή διδακτικού έργου που είχε ισχύ το πολύ 2 χρόνια πριν την εγγραφή στο σωματείο και δεν εργάζονται ηθελημένα σε άλλο κλάδο.
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μέλη του Σωματείου οι παραπάνω εργαζόμενοι/ες είναι να αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 9.
  4. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι ή να γίνει μέλος σε άλλο επιχειρησιακό σωματείο, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η μη διπλή ψήφιση σε περίπτωση που το δευτεροβάθμιο όργανο των δύο σωματείων συμπίπτει. Το υποψήφιο μέλος, για να εγγραφεί στο Σωματείο, υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και πληρώνει το καθορισμένο ποσό εγγραφής. Στην αίτηση δηλώνει υπεύθυνα τα στοιχεία του κι αν είναι μέλος άλλου σωματείου εργαζομένων.
  5. Το ΔΣ εξετάζει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη, μετά την υποβολή της, συνεδρίασή της. Το ΔΣ έχει στη διάθεσή του χρονικό περιθώριο ενός μήνα προκειμένου να προβεί σε κάθε πρόσφορη έρευνα για να επιβεβαιώσει το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής μέλους. Στην περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το ίδιο όργανο κάνει δεκτή τη σχετική αίτηση εγγραφής και εγγράφει με απόφασή του τον/την εργαζόμενο/η στα μέλη του και γνωστοποιεί την απόφασή του αυτή στον/στην ενδιαφερόμενο/η. Κάθε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, επικυρώνει τις εγγραφές νέων μελών που έχουν γίνει από το ΔΣ ανάμεσα σε δύο Γενικές Συνελεύσεις και δύναται να θέσει θέμα επανεξέτασης εγγραφών.
  6. Εάν το ΔΣ απορρίψει την αίτηση εγγραφής μέλους ή μέσα σε ένα μήνα δεν απαντήσει στον/στην αιτούντα/ούσα, το υποψήφιο μέλος, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστηριακής προσφυγής όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Νόμου, δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Σωματείου, που θα αποφασίσει οριστικά για την εγγραφή του ή όχι. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να θέσει ως θέμα ημερήσιας διάταξης της ΓΣ την εξέταση της αίτησης αυτής. Η προσφυγή στη ΓΣ δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του ΔΣ, μέχρι την ανάκλησή της από τη ΓΣ. Εάν τελικά η ΓΣ αποφασίσει την εγγραφή του υποψήφιου μέλους, τότε η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση εγγραφής, χωρίς αυτό να επηρεάζει το κύρος οποιασδήποτε απόφασης που πάρθηκε στο μεταξύ.
  7. Τα νέα μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη του Σωματείου, αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής τους στη δύναμη του Σωματείου.

Για την εγγραφή σας στο σωματείο χρειάζεται να κατεβάσετε και συμπληρώσετε την ακόλουθη αίτηση εγγραφής και να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση union.researchers@gmail.com μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Για Υποψήφιους Διδακτορες: Φωτοτυπία ακαδημαϊκού πάσου, φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και την συμπληρωμένη Φόρμα Εγγραφής.
  • Για όλους/ες τους άλλους: Έγγραφο σύμβασης ή εν γένει έγγραφα που να δηλώνουν σχέση εργασίας, φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και την συμπληρωμένη Φόρμα Εγγραφής.

Φόρμα εγγραφής